Μνημονιακές Περικοπές

Μνημονιακές Περικοπές

Μνημονιακές Περικοπές
Μνημονιακές Περικοπές

Ενημερωτικό σημείωμα για Δικαστική Διεκδίκηση των περικοπών στα ειδικά μισθολόγια των ιατρών του Ε.Σ.Υ. που επεβλήθησαν με το μνημόνιο ΙΙ (Ν. 4093/2012)

Γενικά

Οι συγκεκριμένες περικοπές κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές με την υπ’ αριθ. 7412/2015 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο με το σκεπτικό ότι (μεταξύ άλλων)(α)επεβλήθησαν με αμιγώς μαθηματικά κριτήρια (ήτοι ποσοστιαία), χωρίς να ληφθούν υπόψιν από το νομοθέτη οι ιδιάζουσες συνθήκες απασχόλησης των Ιατρών,(β)επεβλήθησαν χωρίς την προηγούμενη αναλογιστική μελέτη αναφορικά με τις επιπτώσεις των περικοπών στο επίπεδο διαβίωσης των Ιατρών του ΕΣΥ, και(γ)επεβλήθησαν κατά παράβαση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων αρχών της ισότητας και της προστασίας της ιδιοκτησίας (σ.σ. το σκεπτικό της απόφασης είναι αρκετά ενδιαφέρον και κατ’ ουσίαν ακολουθεί την Σχετική Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στα ειδικά μισθολόγια των ένστολων).

Είδος Περικοπών

Οι εν λόγω (κριθείσες ως παράνομες) περικοπές των ειδικών μισθολογίων, οι οποίες τυγχάνουν δικαστικά επιδιώξιμες, συνίστανται (1) στις περικοπές των τακτικών αποδοχών που επέβαλε ο ν. 4093/2012, και (2) στη μείωση της αμοιβής εφημεριών η οποία επεβλήθη πλαγίως (δοθέντος ότι ο μειωμένος- βασικός μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αμοιβής της εφημερίας).

Περικοπές τακτικών αποδοχών

Οι συνολικές ΜΗΝΙΑΙΕΣ δικαστικά επιδιώξιμες διαφορές αποδοχών - περικοπές ανά βαθμίδα ιεραρχίας των Ιατρών του ΕΣΥ, εμφαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται [βλ. εικόνα], και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις περικοπές σε βασικό μισθό, Νοσοκομειακό Επίδομα, Επίδομα Βιβλιοθήκης, Επίδομα θέσεως ευθύνης, όπου το τελευταίο προβλέπεται

Εν όψει των ανωτέρω λοιπόν το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει ΜΗΝΙΑΙΩΣ προκειμένου περί Διευθυντή, το ποσό των 576,91 €, σε Επιμελητή Α’ το ποσό των 334,94 €, σε επιμελητή Β’ το ποσό των 220,76 € και σε Ειδικευόμενο το ποσό των 86,71 €.

Τα ανωτέρω ποσά πρέπει να καταβληθούν από το Δημόσιο, και δικαιούνται να αξιώσουν οι Ιατροί του ΕΣΥ για κάθε μήνα από τον Αύγουστο του 2012 (ημερομηνία ισχύος ν. 4093/2012) μέχρι και τον χρόνο εκδίκασης της αγωγής (οποίος κατά τη σήμερον εικάζεται περί τον Δεκέμβρη του 2020).

Συνεπώς λχ για έναν Διευθυντή, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να του καταβάλλει το ποσό των 576,91 € Χ 101 μήνες, ήτοι από τον Αύγουστο του 2012 έως και τον Δεκέμβριο του 2020 ότε και πιθανολογείται η έκδοση αποφάσεων επί των σχετικών αγωγών) το ποσό των 58.267,91 €.

Σημειωτέον δε ότι το ως άνω ποσό αφορά μόνον σε τακτικές αποδοχές.

Σε ό,τι αφορά τις δικαστικά επιδιώξιμες απαιτήσεις για διαφορές αποδοχών από εφημερίες, γίνεται λόγος αμέσως κατωτέρω:

Περικοπές τακτικών αποδοχών

Παρακαλώσημειώστε ότι ανάλογη (και σε αρκετές περιπτώσεις ευρύτερη) είναι και η περικοπή των εφημεριών, δοθέντος ότι έχει πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: α) ο (περικοπείς) βασικός μισθός αποτελεί και βάση υπολογισμού της αμοιβής εκάστης εφημερίας (συνεπώς με την περικοπή του βασικού μισθού περικόπηκε «πλαγίως» και η αμοιβή εκάστης εφημερίας), β) ο ν. 4093/2012 περιόρισε έτι περαιτέρω και το ποσοστό υπολογισμού της εφημερίας από 0,0052 σε 0,0042).

Η δικαστική επιδίωξη των περικοπών: γιατί προτείνουμε ΑΓΩΓΗ και όχι ΠΡΟΣΦΥΓΗ;

Ένα ζήτημα που έχει πολλάκις τεθεί, είναι εάν αρκούν τυχόν ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ που έχουν ασκήσει Πανελλήνια Συνδικαλιστικά Όργανα των Ιατρών του ΕΣΥ ή εάν αντιθέτως απαιτείται η άσκηση ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, ΧΩΡΙΣ (ΕΠΟΥΔΕΝΙ) ΝΑ ΑΡΚΕΙ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΔΙΟΤΙ:

  • Το παράδειγμα της ανάλογης περίπτωσης των περικοπών των ένστολων έχει αποδείξει ότι στερείται ιδιαίτερου νοήματος η άσκηση διοικητικών προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια με μόνο αίτημα την αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των περικοπών και την «ακύρωση» τους. Διότι ναι μεν τα εν λόγω δικαστήρια κάνουν δεκτές τις προσφυγές των προσφευγόντων Συνδικαλιστικών Οργάνων,πλην όμως το Δημόσιο αρνείται εν συνεχεία να συμμορφωθεί με τις Δικαστικές αποφάσεις (ήτοι να επιστρέψει αναδρομικά ή/και να αποκαταστήσει τους μισθούς), για λόγους αποφυγής του δημοσιονομικού κόστους. (Είναι χαρακτηριστικό ότι το Δημόσιο προτιμά να καταβάλλει τα πρόστιμα της ΕΕ για την μη συμμόρφωση του με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις παρά να καλύψει το κόστος αποκατάστασης του μισθού).
  • Εξάλλου οι εκδιδόμενες αποφάσεις επί τέτοιου είδους προσφυγές δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα (δεν έχουν διατακτικό τύπου «ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΟΝ Α ΤΟ ΠΟΣΟ Χ αλλά απλώς επιβεβαιώνουν «πανηγυρικά» το παράνομο των περικοπών),και συνεπώς αφήνουν στην «διακριτική ευχέρεια» του Δημοσίου την επανόρθωση των μισθών ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΝΟ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ.
  • Για το λόγο αυτό, έχουμε εξ αρχής προτείνει στους ενδιαφερόμενους την άσκηση ΑΓΩΓΩΝ και όχι ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (άποψη που πλέον χαρακτηρίζεται μάλλον κρατούσα) με αίτημα την καταβολή συγκεκριμένων αναδρομικών ποσών σε κάθε ενδιαφερόμενο.
  • Η λύση των Αγωγών έναντι των ακυρωτικών προσφυγών, προκρίνεται διότι:
  1. Σε αντίθεση με την απόφαση επί της προσφυγής, η εκδοθεισόμενη επί αγωγής Δικαστική Απόφασηθα έχει «εκτελεστό» χαρακτήρα (υπό την έννοια ότι το διατακτικό της θα διατάσσει το ελληνικό δημόσιο και το νομικό πρόσωπο του Νοσοκομείου, να καταβάλλει νομιμοτόκως στον ΤΑΔΕ Ιατρό το ποσό Χ, τούτο δε νομιμοτόκως).
  2. Ομοίως σε αντίθεση με την απόφαση επί της προσφυγής, η εκδοθεισόμενη επί αγωγής Δικαστική Απόφαση, θα μπορεί να εκτελεστεί άμεσα εις βάρος της περιουσίας του Νοσοκομείου, με πλείστα μέσα εκτελέσεως (όπως λχ με επιβολή κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς κοκ), και όχι μόνον εις βάρος του (προστατευμένου από τις εκτελέσεις – κατασχέσεις κλπ) Δημοσίου. Παρακαλώ σημειώσατε εκ νέου ότι η απόφαση επί Διοικητικής Προσφυγής δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, και συνεπώς με αυτή δεν μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση ή/και άλλα μέσα εκτελέσεως.

 

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr