ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης είναι τα εξής:
η ιδιότητα του απολυόμενου ως υπαλλήλου ή εργάτη
το ύψος των τακτικών αποδοχών του
ο χρόνος της προϋπηρεσίας του.

Αναφορικά με το τελευταίο κριτήριο, ο υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης, γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου που διήρκησε η σύμβαση εργασίας του μισθωτού στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται, ανεξάρτητα αν απουσίασε από την εργασία του για μικρό χρονικό διάστημα και ανεξάρτητα αν η απασχόλησή του ήταν πλήρης η μερική. Σημειωτέον ότι, για τον υπολογισμό της υπηρεσίας με μερική (μειωμένη) απασχόληση, οκτώ (8) ώρες εργασίας με μερική απασχόληση λαμβάνονται υπόψη ως μία (1) ημέρα προϋπηρεσίας.


Ειδικότερα, στο χρόνο προϋπηρεσίας, προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα της ασθένειας, διαθεσιμότητας, στράτευσης, αναστολής εργασίας (είτε νόμιμης είτε συμβατικής), της κανονικής άδειας, καθώς και της άδειας άνευ αποδοχών. Επομένως, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται βάσει του συνολικού χρόνου, όπως και στην περίπτωση παροχής εργασίας καθημερινά και χωρίς διακοπή.


Αντιθέτως, όταν πρόκειται για εργασιακή σύμβαση με διακοπές, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που ο μισθωτός απολύθηκε και στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκε από τον ίδιο εργοδότη, η αποζημίωση απόλυσης καθορίζεται βάσει μόνο του χρόνου που διήρκησε η τελευταία σύμβαση εργασίας, χωρίς να προσμετράται η προϋπηρεσία του μισθωτού στον ίδιο εργοδότη.


Ωστόσο, θεωρείται έγκυρη η συμφωνία μεταξύ μισθωτού και εργοδότη, ότι ο τελευταίος θα συνυπολογίσει στον χρόνο προϋπηρεσίας και τον χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού σε άλλον εργοδότη, με σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, με σκοπό την αύξηση του ποσού της αποζημίωσης.


Στην περίπτωση της απόλυσης με προειδοποίηση, γίνεται δεκτό από τη δικαστηριακή νομολογία ότι, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος εργασίας από την πρόσληψη μέχρι την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας (προειδοποίησης), χωρίς να προσμετράται ο μετέπειτα χρόνος εργασίας που διανύθηκε μέχρι την ημέρα που έχει οριστεί ως λήξη της προειδοποίησης.


Τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης και συνέχισης παροχής της εργασίας του μισθωτού στο νέο εργοδότη που συνεχίζει την αρχική επιχείρηση, για την αποζημίωση απόλυσης προσμετράται και ο χρόνος της προϋπηρεσίας στον προκάτοχο εργοδότη.

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr